top of page
SERVICES

Algemene voorwaarden

ALGEMENE CONTRACTSVOORWAARDEN VOOR VERTALINGEN  – Bijgewerkt op 1 oktober 2022, QualityTranslating.com

 

1. ALGEMEEN

Deze Algemene Contractvoorwaarden zijn van toepassing op vertaalopdrachten tussen Quality Translating (hierna “de vertaler”) en de klant. De term klant verwijst naar de persoon of organisatie die het werk afneemt, of naar de contactpersoon die bevoegd is om die persoon of organisatie te vertegenwoordigen. De term vertaling verwijst naar de vertaling van een tekst van de brontaal naar de doeltaal, in overeenstemming met goede vertaalpraktijken zoals gedefinieerd door de Finse Vereniging van Vertalers en Tolken. Deze Algemene Contractvoorwaarden worden door beide partijen toegepast wanneer zij mondeling of schriftelijk hebben ingestemd met deelname aan een vertaalproject. Als andere contractdocumenten met elkaar in strijd zijn, prevaleert het afzonderlijk door de partijen gesloten contract boven de algemene voorwaarden van het contract voor vertalingen. Deze tekst is een vertaling van de algemene voorwaarden in het engelse gedeelte van de website www.qualitytranslating.com, bij geschillen over nuances zal de engelse tekst leidend zijn.

2. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT

2.1. Overhandigen van materiaal

Binnen het overeengekomen tijdschema zal de klant alle documenten die nodig zijn voor het bestelde werk, evenals hulpmateriaal, zoals eerdere vertalingen, termenlijsten, publicaties, illustraties en andere basisinformatie in het bezit van de klant, overhandigen aan de vertaler voor zover nodig. Indien nodig zal de klant de vertaler kennis laten maken met speciale methoden of met de structuur en functie van technische apparaten die in de brontekst worden beschreven. De klant is verantwoordelijk voor de basisinformatie, instructies en bepalingen met betrekking tot de opdracht die de klant aan de vertaler geeft. De klant is ook verantwoordelijk voor de geschiktheid van de vertaling voor het beoogde doel.

2.2. Veranderingen

Indien de klant wijzigingen in de brontekst wenst aan te brengen terwijl het vertaalwerk aan de gang is, dient de vertaler de gewenste wijzigingen onverwijld schriftelijk te melden. De vertaler dient op zijn beurt zo spoedig mogelijk de opdrachtgever te informeren over de gevolgen van de gewenste wijzigingen voor de termijn van de vertaler en het in rekening te brengen honorarium. De klant is verantwoordelijk voor de kosten die door de wijzigingen worden gemaakt.

 

3. VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERTALER

3.1. Uitvoering van het werk

De vertaler voert de opdracht uit met de nodige vakbekwaamheid en in overeenstemming met goede vertaalpraktijken. Tenzij er een uitdrukkelijke belemmering is, heeft de vertaler het recht om tijdens het vertaalproces deskundigen uit verschillende vakgebieden te raadplegen. De klant is verantwoordelijk voor de kosten van dergelijke deskundige hulp indien dit vooraf is overeengekomen. Anders zijn de kosten inbegrepen in het honorarium dat de vertaler ontvangt en is de vertaler verantwoordelijk voor de vergoeding van de geraadpleegde deskundigen.

 

3.2. Verantwoordelijkheid voor fouten en wijzigingen

De vertaler is verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen. De vertaler is ook verantwoordelijk voor de vertaling van de eventueel ingeschakelde deskundigen, tenzij de opdrachtgever en de vertaler anders zijn overeengekomen. Als de brontekst dubbelzinnig of gebrekkig is, en de klant of de contactpersoon die bevoegd is om de klant te vertegenwoordigen op verzoek niet de nodige verduidelijking geeft, moet de dubbelzinnigheid in de brontekst worden aangegeven in het relevante segment van de vertaling. De vertaler is niet verantwoordelijk voor correcties en wijzigingen die de klant of iemand anders aanbrengt in de vertaling nadat deze aan de klant is afgeleverd. Indien er fouten of gebreken in de vertaling worden geconstateerd, heeft de vertaler het recht en de plicht deze op eigen kosten binnen een redelijke termijn te corrigeren. Daarnaast is de vertaler verantwoordelijk voor het vergoeden van de daardoor veroorzaakte schade, zoals beschreven onder 3.3 hierin.

3.3 Bedrag van de schade

 

De vertaler is verantwoordelijk voor directe schade die de vertaler aan de klant heeft toegebracht. Het bedrag aan schadevergoeding dat eventueel door de vertaler moet worden betaald, is echter maximaal het totaalbedrag dat voor de vertaling is ontvangen. De vertaler is niet verantwoordelijk voor eventuele indirecte of gevolgschade. Deze beperkingen gelden echter niet in gevallen waarin de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de vertaler.

 

3.4. Duur van aansprakelijkheid

 

De opdrachtgever dient de door de vertaler geleverde vertaling onverwijld te controleren. Tenzij de klant binnen 14 dagen na de terbeschikkingstelling of andere levering van de vertaling aan de klant een schriftelijke claim heeft ingediend met betrekking tot de kwaliteit van het werk of mogelijke fouten, wordt aangenomen dat de klant de vertaling heeft goedgekeurd. Na deze termijn is de vertaler nog steeds verantwoordelijk voor fouten of gebreken waarvan de klant kan aantonen dat ze zijn veroorzaakt door opzet of grove schuld van de vertaler en die de klant redelijkerwijs niet binnen 14 dagen na de terbeschikkingstelling of andere levering van de vertaling aan de klant. De vertaler wordt van deze aansprakelijkheid ontslagen één jaar vanaf de datum waarop de vertaling aan de klant is geleverd.

 

4. REDENEN VOOR FACTURATIE

 

De vertaler factureert de opdrachtgever conform de vooraf overeengekomen gronden. Als de betaling vertraging oploopt, is de klant bovendien verplicht om rente voor te late betaling te betalen in overeenstemming met de Rentewet en om eventuele invorderingskosten te compenseren.

 

5. DEADLINE, VERTRAGING EN ANNULERING VAN WERKEN

 

5.1. Deadline en wijze van levering

 

De klant en de vertaler kunnen het vertaalwerk mondeling of schriftelijk overeenkomen. Bij het tot stand komen van een overeenkomst moet de deadline voor de vertaling worden vastgelegd. De voltooide vertaling en de factuur worden aan de klant geleverd, tenzij digitaal, tenzij partijen een andere leveringswijze zijn overeengekomen

 

5.2. Vertraging

 

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de vastgestelde planning. Indien wijzigingen van het type bedoeld in paragraaf 2.2. hierboven de hoeveelheid werk verhogen of het vertaalproces anderszins vertragen, heeft de vertaler het recht om het tijdschema indien nodig te laten verlengen. De vertaler is niet verantwoordelijk voor vertraging in het werk die het gevolg is van het niet aanleveren van de brontekst of hulpmateriaal door de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst of op een ander overeengekomen tijdstip; noch is de vertaler verantwoordelijk voor een vertraging die voortvloeit uit een andere reden die aan de klant kan worden toegeschreven. Onverwachte moeilijkheid van het werk kan een reden zijn om een overeenkomst te beëindigen of om het werk over te dragen aan een derde partij. Indien de vertaler het werk zwaarder vindt dan vooraf ingeschat, dient hij de opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Indien de vertraging van de vertaler het gevolg is van een overmachtsituatie, zullen de partijen een verlenging van de termijn of beëindiging van het contract overeenkomen. Overschrijding van de termijn dient de opdrachtgever schriftelijk te melden zodra de termijn is verstreken of zodra de overschrijding van de termijn voorzienbaar is. Te nemen maatregelen naar aanleiding van overschrijding van de termijn worden afzonderlijk overeengekomen.

5.3. Annulering van werk

 

Indien de opdrachtgever een vertaalopdracht annuleert, heeft de vertaler recht op vergoeding van tot de dag van opzegging verrichte werkzaamheden, voor voorbereidende werkzaamheden gezien het onvolledige deel van de vertaling, voor de voor de vertaling gereserveerde tijd, voor eventuele leveringskosten, voor andere buitengewone kosten en voor schade en verlies als gevolg van de annulering. Indien de opdrachtgever van mening is dat de vertaler geen recht heeft op bovengenoemde vergoeding, ligt op de opdrachtgever de bewijslast dat de vertaler de gevraagde werkzaamheden of voorbereidingen niet heeft uitgevoerd. Evenzo heeft de klant de bewijslast dat de vertaler geen buitengewone kosten of schade of verliezen heeft gemaakt.

 

6. AUTEURSRECHT

 

De vertaler heeft het auteursrecht, zoals bedoeld in de Auteurswet (404/8 juli 1961 met wijzigingen), op de door hem of haar gemaakte vertaling. De vertaling mag alleen worden gebruikt voor het doel dat met de klant is overeengekomen bij het plaatsen van de bestelling. Indien de vertaling voor andere doeleinden wordt gebruikt dan oorspronkelijk overeengekomen, dient steeds afzonderlijk overeenstemming te worden bereikt over het meergebruik en over de daarvoor verschuldigde vergoeding. Zonder toestemming van de vertaler mag de vertaling niet worden bewerkt, ingekort of anderszins worden gewijzigd. Indien de opdrachtgever de vertaling aan een derde ter beschikking stelt ten behoeve van taalrevisie, dient de vertaler hiervan op de hoogte te worden gesteld en dient de vertaler in de gelegenheid te worden gesteld de herziene tekst goed te keuren. De naam van de vertaler moet altijd worden vermeld op films, in televisieprogramma's en radio-uitzendingen, in vertalingen van literatuur en in ander drukwerk, tenzij de vertaler uitdrukkelijk de publicatie van zijn of haar naam verbiedt. In andere situaties wordt apart afgesproken of de naam van de vertaler wordt vermeld.

7. GESCHILLEN

 

Indien tussen de vertaler en de klant een geschil ontstaat over de kwaliteit van het werk of de factureringsgronden, kunnen de partijen afzonderlijk of gezamenlijk advies en informatie inwinnen bij het Bemiddelingscomité van de Finse Vereniging van Vertalers en Tolken. Geschillen tussen de vertaler en de klant die voortvloeien uit hun contract worden beslecht door de rechtbank van de woonplaats van de vertaler of door de rechtbank van Helsinki, in overeenstemming met de Finse wetgeving.

Contact Us

Meer details nodig?

We zijn hier om te helpen. Neem telefonisch of per e-mail contact met ons op.

bottom of page